STRUCTURE + EQUIPEMENTS + PRODUCTION UNE RÉNOVATION PERFORMANTE PASSE PAR UNE VISION INTÉGRALE

ENVOLUPANT TÈRMICA

+ INSTAL·LACIONS

+ AUTOCONSUM

LA REHABILITACIÓ

ENERGÈTICA

REQUEREIX UNA VISIÓ

GLOBAL

ENVOLUPANT TÈRMICA

Façanes, coberta i finestres formen l’envolupant tèrmica de casa nostra. Aquestes són les superfícies on es produeix l’intercanvi tèrmic entre l’interior i l’exterior. Millorant l’aïllament d’aquestes superfícies evitarem una despesa energètica innecessària. Un estudi energètic detectarà els punts més dèbils de l’envolupant i proposarà les solucions adients per a millorar-ne les prestacions. De ben poc serveix tenir sistemes de climatització molt eficients si abans no ens assegurem una llar ben aïllada. “L’energia més barata és aquella que no es consumeix”
Infiltracions d’aire 20%, Coberta 30%, Parets 20%, Ponts tèrmics 5%, Terra 10%, Finestres 15%
Les façanes representen la superfície de més metres quadrats que separa l’interior de la nostra llar de l’ambient exterior. En la majoria d’habitatges, l’aïllament tèrmic de les façanes dista molt dels estàndards actuals. Millorant les prestacions de l’aïllament de la nostra façana, aconseguirem reduir significativament la demanda energètica del nostre habitatge, alhora que en millorarem el confort interior. Existeixen diverses solucions per millorar l’aïllament tèrmic de les nostres façanes. Una de les més eficients, és l’aïllament tèrmic per l’exterior; l’anomenat sistema SATE. Quan aquest sistema no és factible, també es pot incorporar aïllament tèrmic per la cambra d’aire de la façana (injectant-lo a pressió), o per l’interior de l’habitatge (incorporant aïllament i extradossant amb fusta o placa de cartó guix tipus pladur). Si s’aprofita per incorporar l’aïllament en el moment de pintar o reparar la façana, el sobre cost no és molt elevat i repercuteix de manera significativa en l’estalvi energètic.
Vidres simples, fusteries amb problemes d’estanquitat o la manca de proteccions solars, són algunes de les causes principals per les quals l’escalfor de la llar es perd els mesos d’hivern, o es sobreescalfa l’interior, els mesos d’estiu. Millorant les prestacions de les finestres millorem l’eficiència de casa nostra i en reduïm la demanda energètica de manera significativa. Per aïllar del fred, es recomanen vidres dobles amb cambra de 14- 16 mm o vidres triples, així com vidres amb tractament baix emissiu, especialment a les façanes Nord. Les persianes o porticons, també col·laboren en l’aïllament tèrmic del conjunt de la finestra. És important tancar-les durant la nit, o les hores quan no hi ha sol. Així mateix, petites accions com incorporar aïllament tèrmic a la caixa de persiana, o mantenir les juntes de goma de les finestres en bon estat, col·laboren de manera important a l’estalvi energètic de casa nostra.
La coberta de l’edifici és la superfície on es dona més intercanvi tèrmic per metre quadrat amb l’exterior. És per on més s’escapa l’escalfor a l’hivern i on més n’entra a l’estiu. En cases unifamiliars així com en apartaments situats a les plantes superiors dels blocs és molt important millorar l’aïllament d’aquestes superfícies per tal de minimitzar les pèrdues tèrmiques i reduir així, la demanda energètica. En funció de les característiques de la nostra coberta, la solució tècnica òptima pot ser una o una altra. Hi ha diversos tipus d’aïllament tèrmic, i aquest es pot col·locar en diversos espais (per l’exterior, per la cambra d’aire de coberta, o per l’interior de l’habitatge). En la majoria d’habitatges, l’aïllament tèrmic de les cobertes dista molt dels estàndards actuals. Es recomana afegir aïllament tèrmic fins a arribar a gruixos d’uns 15 o 20 cm ideals.
La ventilació és l'acció de crear una renovació de l'aire. Si ho fem a través d’aparells de recuperació de la calor, la ventilació no suposarà un intercanvi tèrmic amb l’exterior.
Els mesos d’estiu, per protegir-nos de la calor, és important evitar l’efecte hivernacle que sobreescalfa els interiors. Ho aconseguirem amb proteccions solars com tendals o persianes situades a la cara exterior del vidre. A l’hivern, aquestes s’han de poder retirar per beneficiar-nos de l’escalfor gratuïta del sol.

INSTAL·LACIONS

Els sistemes de calefacció, aire condicionat, il·luminació i electrodomèstics obsolets o poc eficients contribueixen en gran manera a augmentar les pèrdues i, per tant, la despesa en energia. Escollir un equip que compleixi amb els estàndards i satisfaci les teves necessitats ha de ser una part integral del projecte de rehabilitació.
Quan es consideri amortitzada l’antiga caldera de gas natural, gasoil o bomba de calor, es recomana la seva substitució per aparells més eficients i sostenibles. Actualment, existeixen al mercat, aparells per climatitzar l’ambient i per escalfar l’aigua calenta de la nostra llar, amb coeficient d’eficiència (o COP) superior a 4. Això significa que són 4 vegades més eficients que les calderes tradicionals, que tenen un COP aproximat d’1. Alguns exemples d’instal·lacions eficients són l’aerotèrmia, la geotèrmia o la cogeneració en edificis d’ús elèctric continuat. Tot i que aquestes instal·lacions tenen un cost inicial superior a una caldera convencional, la disminució del consum durant la seva vida útil fa que la inversió s’aconselli, ja que aquesta es recupera molt abans d’esgotar de la vida útil de l’aparell.
Els electrodomèstics són tots els sistemes elèctrics autònoms, encastats o integrables que contribueixen a la comoditat de la llar. Escollir electrodomèstics amb la millor classificació energètica, així com aparells bitèrmics (per rentavaixelles o rentadores) contribueixen de manera significativa a reduir el consum energètic a la nostra llar.
La il·luminació és la distribució de la llum natural o artificial a l'habitatge. Hem de prioritzar la llum natural sempre que sigui possible, prioritzar les làmpades de baix consum LED, i fer un ús racional de la il·luminació. En aquest sentit, la instal·lació de detectors de presència o detectors d’intensitat lumínica en espais comuns de blocs residencials poden ajudar a reduir significativament el nostre consum energètic.
La domòtica fa referència a aquelles tecnologies de gestió de les instal·lacions de l’edifici que s'apliquen per millorar el confort i facilitar l'estalvi energètic. Per exemple, automatitzant proteccions solars segons intensitat lumínica, coordinant la producció d’aigua calenta amb la producció fotovoltaica, etc.

AUTOCONSUM I ENERGIES RENOVABLES

Solucions per produir la nostra pròpia energia
A uns 20 metres de profunditat la temperatura del subsòl es troba a uns 17 graus estables tot l’any. Amb una instal·lació geotèrmica, aprofitarem aquesta temperatura constant del subsòl per alleugerir la càrrega de treball de les instal·lacions tèrmiques com caldera o bomba de calor. Aquesta tecnologia és actualment una de les més eficients del mercat, arribant a un COP d’entorn de 8. Això significa que són 8 vegades més eficients que les calderes tradicionals, que tenen un COP aproximat d’1.
Els captadors fotovoltaics transformen la radiació solar en electricitat que podem consumir a casa nostra. Les cel·les que les componen transformen l'energia solar en corrent continu. Aquest es transforma en corrent altern mitjançant un inversor.
Un panell solar tèrmic és una superfície que capta els raigs del sol per escalfar un fluid de transferència de calor col·locat sota els panells. Aquest fluid calent arriba aleshores al dipòsit d'emmagatzematge on escalfa l'aigua calenta sanitària.
La bomba de calor aerotèrmica extreu la seva energia de l'aire ambient. De fet, captarà l'energia que hi ha de forma natural i la portarà a una temperatura més alta gràcies a l'acció del seu compressor. Després, l'aire calent es retornarà a l’interior de la llar si es tracta d'una bomba de calor tipus aire-aire o servirà per escalfar l'aigua en el cas d'una bomba de calor tipus aire-aigua.
La caldera de biomassa produeix calor mitjançant la combustió de llenya, pèl·lets o altres residus orgànics. Tot i produir emissions de CO2, aquesta energia es considera neutra, ja que aquest CO2 és el que havia absorbit l’arbre prèviament.
L'energia eòlica es produeix per la força que el vent exerceix sobre les pales d'un aerogenerador. Aquestes pales estan connectades a un alternador que converteix l'energia mecànica en energia elèctrica.
Escriu-nos un correu electrònic a edificat@ajgirona.cat o sol·licita cita a l’oficina de la sostenibilitat de Girona i ens posarem en contacte amb tu per resoldre els teus dubtes.